عدم قبولی برخی از نامه های دانشگاه پیام نور توسط دانشگاه ملی وین

دانشگاه اصلی شهر وین یا همان دانشگاه ملی وین نامه اشتغال به تحصیل برخی از دانشگاه های پیام نور را قبول ندارد !بر اساس تجارب به دست آم...

Continue reading